ARIT News

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. 1. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคคลากรหน่วยงานวิทยบริการ2. นางสาวหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ บุคคลากรหน่วยงานวิทยบริการ3. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นายใหม่ เดชอุดม บุคคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting) ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมเรื่อง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ […]

ARIT News

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.1. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ2. นางสาวหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ3. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นายใหม่ เดชอุดม บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” โดยมีนายพันธ์พงษ์ สวัสดิถาวร เจ้าของเพจรู้เรื่องแปดริ้ว เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ จัดโดยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ โรงแรม รอยัลฮิลส์ […]

ARIT News

ประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินการงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในภาวะวิกฤติ ของมหาวิทยาลัยไทย

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นายภิญโญ สารนาถ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายปฐมพงศ์ จันพิทักษ์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6. นายใหม่ เดชอุดม บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินการงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในภาวะวิกฤติของมหาวิทยาลัยไทย โดยมี อาจารย์ ดร. […]

ARIT News

ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น.1.อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ3. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป4. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นางสาวจันจิรา ยุทธหาญ บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไปให้การต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเข้าตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเมือง

ARIT News

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร”

วันจันทร์และวันอังคารที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ5. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป6. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ7. นายบุญญา วาสี […]

ARIT News

อบรมหลักสูตร “กิจกรรมสาธิตการใช้ Website ขององค์กรท่าน”

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. 1. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าอบรมหลักสูตร “กิจกรรมสาธิตการใช้ Website ขององค์กรท่าน” โดยมีอาจารย์ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว จัดโดย สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

ประชุมเพื่อดำเนินโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. 1. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป2. นางทัศนีย์ กระโจม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ3. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ4. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าประชุมเพื่อดำเนินโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 ครั้งที่ […]