ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางงานจัดทำห้องศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU Data Center)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางงานจัดทำห้องศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU Data Center) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์