อบรมการเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม

IMG_20180329_101204-horz-vertวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ดร.วรี เรืองสุข รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร
ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม”
ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ