พิธีถวายสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

IMG_9944-vertวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๙ น.
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมพิธีถวายสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ค่ะ