ARIT News

ประชุม เรื่อง การจัดแสดง นิทรรศการและผลงานเด่นของสำนักวิทยบริการฯ

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทำการประชุม เรื่อง การจัดแสดง นิทรรศการและผลงานเด่นที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

ARIT News

ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel พื้นฐานฯ

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. นางสาวพิไลพร วงษา บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel พื้นฐาน เพื่อการทำงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ประชุมหารือการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์กร (ERP : Enterprise Resources Planning)

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมหารือการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์กร (ERP : Enterprise Resources Planning) เพื่อนำข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อการพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ARIT News

อบรมเรื่อง “ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ Government Data Catalog (GD Catalog)”

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายประสาร โปร่งธุระ และนายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ Government Data Catalog (GD Catalog) โดยมีนางสาวจารุณี ชุมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา […]

ARIT News

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM online) และแนวทางการแก้ปัญหาการเสริมสมรรถนะ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสาร (e-Document)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM online) และแนวทางการแก้ปัญหาการเสริมสมรรถนะ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสาร (e-Document) ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทุกคน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ ปรับปรุง แก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด

ARIT News

ประชุมบุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ได้มีการประชุมบุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคณะ และหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นางสาลินี บุญนาค บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไปได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคณะ และหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะ/หน่วยงานร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ทิศทางการบริหารงานตามภารกิจ และทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการ […]

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน เวลา 09.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ. ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบไปด้วย1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา2. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด “การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digital Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ […]

This will close in 0 seconds