ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน เวลา 09.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ. ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบไปด้วย
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด “การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digital Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data)”
3. แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2566-2570)

ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์