สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “แนวทางดำเนินงานในปัจจุบัน อนาคต เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ดังนี้

1. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5. นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ดำเนินการอภิปราย ดังนี้
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หากท่านสนใจเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ดังกล่าว สามารถสแกน QR Code ได้ในภาพประชาสัมพันธ์