ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางของ
1. งานก่อสร้างโรงเรือน เคลื่อนย้าย และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
2. งานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (RRU Data Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร
2. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
7. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. นายภิญโญ สารนาถ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา
10. นางสาลินี บุญนาค บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)