ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel พื้นฐานฯ

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. นางสาวพิไลพร วงษา บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel พื้นฐาน เพื่อการทำงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์