ประชุมสรุปงานย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นายภิญโญ สารนาถ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าประชุมสรุปงานย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ร่วมกับบริษัทที่รับผิดชอบ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)