ประชุมผู้ตรวจสอบข้อมูล ผู้กำกับ และผู้จัดทำข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

1. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าประชุมผู้ตรวจสอบข้อมูล ผู้กำกับ และผู้จัดทำข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
#ขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์