ประชุม เรื่อง “การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน”

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นางสาวณิญาน์ภัสส์ บัตรเจริญ บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
ได้เข้าประชุม เรื่อง “การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน” จัดโดยหน่วยงานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)