ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น.
1. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อทำรูปเล่มและแคตตาล๊อคผลิตภัณท์ทั้งหมด ที่มหาวิยาลัยเข้าไปมีส่วนรวมในการพัมนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
#ขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์ค่ะ