โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (Public Lar with Rajabhat Rajanagarindra University Management Programme)

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 19 – 20 มกราคม 2566
1. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ
4. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
5. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (Public Lar with Rajabhat Rajanagarindra University Management Programme) และ Workshop โดยมี รศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
#ขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์