โครงการ “อภิปรายและสังเคราะห์แบบทดสอบด้านดิจิทัลให้ได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”

วันอังคารและวันพุธที่ 24 – 25 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการ “อภิปรายและสังเคราะห์แบบทดสอบด้านดิจิทัลให้ได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” เพื่อให้ได้แบบทดสอบที่มีมาตรฐาน สามารถสอบนักศึกษาปริญญาตรี เป็นแบบทดสอบที่สามารถปรับปรุง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน โดยมีคณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอภิปรายในโครงการดังกล่าว

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 มีวิทยากร ดังนี้
– ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด

กลุ่มที่ 2 มีวิทยากร ดังนี้
– อาจารย์สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ
– อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี

กลุ่มที่ 3 มีวิทยากร ดังนี้
– ผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
– อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 มีวิทยากร ดังนี้
– ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด
– ผศ.สุชิน นิธิไชโย
– นายประสาร โปร่งธุระ

กลุ่มที่ 2 มีวิทยากร ดังนี้
– อาจารย์นวลปราง แสงอุไร
– อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี

กลุ่มที่ 3 มีวิทยากร ดังนี้
– อาจารย์สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ
– อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์