ARIT News

ให้บริการห้อง 900 เพื่อจัดโครงการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในยุค New Normal”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อใช้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในยุค New Normal ระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 จัดโดย สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการสอบ ICDL

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการสอบ ICDL โดยมี ▶️ ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์▶️ ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี▶️ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ▶️ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ▶️ นักศึกษาที่สมัครสอบหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักศึกษา “หลักสูตร Application Essentials” […]

ARIT News

ร่วมอบรม CDP จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ และนายประสารโปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมอบรม CDP จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)

ARIT News

อบรมหลักสูตรระบบอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ให้กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา

วันที่ 23 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) พร้อมวิทยากร เพื่อจัดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565 ได้จัดอบรมหลักสูตร ระบบอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ […]

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)