ARIT News

๑๒ สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ทดสอบในหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักศึกษา “หลักสูตร Application Essentials” สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2 โดยมีการแบ่งกลุ่มในการสอบเป็น 3 รอบ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 : เวลา 9.00 น. – 10.00 น.กลุ่มที่ 2 : เวลา […]

ARIT News

พิธีส่งมอบ City Data Platform (CDP) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีที่ 1

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 11.00. น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนายประสาร โปร่งธุระ และนายสันติชัย วงษ์สุวรรณบุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมประชุมพิธีส่งมอบ City Data Platform (CDP) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีที่ 1 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)

ARIT News

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Data Catalog บน City Data Platform

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Data Catalog บน City Data Platform จังหวัดฉะเชิงเทรา” โดยมี นายประสาร โปร่งธุระ และนายสันติชัย วงษ์สุววรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)

ARIT News

บ. Monster Connect นำเสนอ Product เกี่ยวกับ ระบบ Digital Transformation และ บ. Rittal นำเสนอเรื่อง Data center

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 บริษัท Monster Connect นำเสนอ Product เกี่ยวกับ ระบบ Digital Transformation และ บริษัท Rittal นำเสนอเรื่อง Data center โดยมี 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับฟังการนำเสนอดังกล่าว […]

ARIT News

ข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) หลักสูตรที่ 2

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) หลักสูตรที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้ 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป4. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ5. นางสาวจันจิรา ยุทธหาญ […]