ให้บริการห้อง 900 เพื่อจัดโครงการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในยุค New Normal”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อใช้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในยุค New Normal ระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 จัดโดย สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์