วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ และนายใหม่ เดชอุดม บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อดำเนินการ Live การเสวนาในแฟนเพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง แนวทางพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาความก้าวหน้า โอกาส และอุปสรรค ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์