โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) พร้อมนำเสนอและได้รับรางวัลชนะเลิศ

ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมนำเสนอและได้รับรางวัลชนะเลิศในหัวข้อ ” โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Platform ในทักษะด้านดิจิทัลสำหรับการจัดการเรียนการสอนบนวิถีชีวิตใหม่” ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์