เข้าร่วมอบรม Data Visualization – Dashboard

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายประสาร โปร่งธุระ และนายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมอบรมวิธีการใช้งานแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง จ.ฉะเชิงเทรา หัวข้อ Data Visualization – Dashboard (พร้อมฝึกปฏิบัติทดลองใช้งานจริง) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)