ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการสอบ ICDL

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการสอบ ICDL โดยมี
▶️ ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
▶️ ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
▶️ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
▶️ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
▶️ นักศึกษาที่สมัครสอบหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักศึกษา “หลักสูตร Application Essentials” เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)