ร่วมอบรม CDP จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ และนายประสารโปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมอบรม CDP จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)