ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานวิทยบริการ และ ดร.กฤษฎา พลอยศรี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง “ห้องสมุดดิจิตัลแลพการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และยังให้นักศึกษาทำกิจกรรมตอบคำถามร่วมการผ่านการใช้โปรแกรม Kahoot รวมถึง นายบุญญา วาสี และว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าจัดเตรียมความเรียบร้อยในงานระบบเครือข่าย และโสตทัศนูปกรณ์ ในกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ