ให้บริการห้อง 726 เพื่อจัดโครงการ “เทคนิคการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “เทคนิคการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *