ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ขอแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สู้รั้วมหาวิทยาลัยด้วยความยินดียิ่