ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รหัส 63