ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานวิทยบริการ ได้เข้าร่วมการบรรยายเพื่อแนะนำการใช้งานหอสมุดกลางและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์