บ. Monster Connect นำเสนอ Product เกี่ยวกับ ระบบ Digital Transformation และ บ. Rittal นำเสนอเรื่อง Data center

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 บริษัท Monster Connect นำเสนอ Product เกี่ยวกับ ระบบ Digital Transformation และ บริษัท Rittal นำเสนอเรื่อง Data center โดยมี

1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับฟังการนำเสนอดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้ารับฟังการนำเสนอดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ