ประชุมคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยมี

1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
5. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ
6. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. นางสาลินี บุญนาค บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป

เข้าร่วมประชุมดังกล่าวผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)