ข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) หลักสูตรที่ 2

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) หลักสูตรที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้

1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
4. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ
5. นางสาวจันจิรา ยุทธหาญ บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป

ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์