พิธีส่งมอบ City Data Platform (CDP) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีที่ 1

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 11.00. น.

ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายประสาร โปร่งธุระ และนายสันติชัย วงษ์สุวรรณ
บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ได้เข้าร่วมประชุมพิธีส่งมอบ City Data Platform (CDP) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีที่ 1 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)