ตอบคำถามในประเด็นที่ 1.2.1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาฯ

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนของพนักงานสายสนับสนุน เพื่อตอบคำถามในประเด็นที่ 1.2.1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)