บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีฯ ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมออนไลน์

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ และนายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมออนไลน์ ชุดเครื่องเสียง พร้อมทั้งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ใช้ในการตอบคำถามกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องศรีสยาม และห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์