บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีฯ ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมออนไลน์

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ และนายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมออนไลน์ ชุดเครื่องเสียง พร้อมทั้งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาในการจัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2566 – 2570” ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ


#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์ค่ะ