ARIT News

บุคลากรติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.1. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าติดตั้งระบบเครือข่าย ให้กับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเรียนควมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ย้ายสวิตช์สลับระหว่างหอพักหญิงเก่า กับอาคารสุขวิทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น.1. นายภิญโญ สารนาถ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บางคล้า2. นายปฐมพงศ์ จันพิทักษ์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บางคล้าได้ทำการย้ายสวิตช์สลับระหว่างหอพักหญิงเก่า กับอาคารสุขวิทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และกำหนดราคากลางของงานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (RRU Data Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ผศ.ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายภิญโญ สารนาถ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และกำหนดราคากลางของงานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง […]

ARIT News

บุคลากรตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมกับทีมช่างเข้าซ่อมบำรุงสายไฟเบอร์

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นายปฐมพงศ์ จันพิทักษ์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บางคล้า ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมกับทีมช่างเข้าซ่อมบำรุงสายไฟเบอร์ พร้อมติดตั้งเพิ่มเติม อาคารสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า Live Draw Sedney Live Draw Cambodia Live Draw Singapore Live Draw China Live Draw […]

ARIT News

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.00 น. – 16.00 น. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในเมือง Live Draw Sedney Live Draw Cambodia Live Draw Singapore […]

ARIT News

ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 เพื่อใช้ในโครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.1. นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 เพื่อใช้ในโครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ตามรายวิชา ดังนี้1. 8.30 น. – 10.00 น.สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2. 10.00 น. […]

ARIT News

ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 เพื่อใช้ในโครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. นางสาวพิไลพร วงษา บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 เพื่อใช้ในโครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ตามสาขาวิชา ดังนี้ 1. 8.30 น. – 10.00 น.สาขาวิชาการจัดการกลุ่ม 1 คณะวิทยาการจัดการ2. 10.00 น. – […]