บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.00 น. – 16.00 น. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในเมือง