ARIT News

ประชุมพิจารณา (ร่าง) คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว Privacy Notice

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ|2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ4. นางสาวรัชนี รักษาจิตร์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ5. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป6. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7. นางสาว ประภัสสร […]

ARIT News

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3/2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. ได้ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2565

ARIT News

จัดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา

วันที่ 23 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) พร้อมวิทยากร เพื่อจัดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2565 จัดอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมกราฟิก โดยมีวิทยากร […]

ARIT News

การเช่าสิทธิ์การใช้ชุดโปรแกรม Video Conference

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมผู้บริหารคณะ/สถาบัน/ศูนย์/สำนัก เพื่อชี้แจงในการเช่าสิทธิ์การใช้ชุดโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) สำหรับการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เป็นการปรับการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและการเผ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ทั้งการเรียนการสอนและการประชุมให้เป็นแบบออนไลน์ค่ะ

ARIT News

นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ค่ะ