ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 เพื่อใช้ในโครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
1. นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 เพื่อใช้ในโครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ตามรายวิชา ดังนี้
1. 8.30 น. – 10.00 น.
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 10.00 น. – 11.30 น.
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
3. 12.00 น. – 13.30 น.
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 13.30 น.- 15.00 น.
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่ม 1 คณะวิทยาการจัดการ
5. 15.00 น. – 16.30 น.
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่ม 2 คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์