ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 เพื่อใช้ในโครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. นางสาวพิไลพร วงษา บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 เพื่อใช้ในโครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ตามสาขาวิชา ดังนี้
1. 8.30 น. – 10.00 น.
สาขาวิชาการจัดการกลุ่ม 1 คณะวิทยาการจัดการ
2. 10.00 น. – 11.30 น.
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
3. 12.30 น. – 13.30 น.
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 13.30 น. – 15.00 น.
สาขาวิชาการจัดการ กลุ่ม 2 คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการ กลุ่ม 3 คณะวิทยาการจัดการ
5. 15.00 น. – 16.30 น.
สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม 1 คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม 2 คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ