ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และกำหนดราคากลางของงานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (RRU Data Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผศ.ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นายภิญโญ สารนาถ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และกำหนดราคากลางของงานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (RRU Data Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์