ย้ายสวิตช์สลับระหว่างหอพักหญิงเก่า กับอาคารสุขวิทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น.
1. นายภิญโญ สารนาถ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บางคล้า
2. นายปฐมพงศ์ จันพิทักษ์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บางคล้า
ได้ทำการย้ายสวิตช์สลับระหว่างหอพักหญิงเก่า กับอาคารสุขวิทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า