บุคลากรติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.
1. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าติดตั้งระบบเครือข่าย ให้กับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเรียนควมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์