ARIT News

โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงฯ

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ร่วมกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการสอนคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูง เฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย สำหรับอาจารย์และบุคลากร กลุ่มภาคกลาง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)

ARIT News

ประชุมเพื่อพิจารณา TOR และ ชม DEMO ความสามารถและฟังก์ชั่นต่างๆ ของโปรแกรม FLOWARD

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์การและ Digital Transformation และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา TOR และ ชม DEMO ความสามารถและฟังก์ชั่นต่างๆ ของโปรแกรม […]

ARIT News

เตรียมระบบการสอบ ICDL The Digital Skill Standard

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 บุคคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดเตรียมระบบการสอบ ICDL The Digital Skill Standard เพื่อเตรียมความพร้อมใน “โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์