โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงฯ

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ร่วมกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการสอนคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูง เฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย สำหรับอาจารย์และบุคลากร กลุ่มภาคกลาง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)