การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ

ภาพบรรยากาศการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)