ประชุมเพื่อพิจารณา TOR และ ชม DEMO ความสามารถและฟังก์ชั่นต่างๆ ของโปรแกรม FLOWARD

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์การและ Digital Transformation และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา TOR และ ชม DEMO ความสามารถและฟังก์ชั่นต่างๆ ของโปรแกรม FLOWARD ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)