เตรียมระบบการสอบ ICDL The Digital Skill Standard

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 บุคคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดเตรียมระบบการสอบ ICDL The Digital Skill Standard เพื่อเตรียมความพร้อมใน “โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์