ARIT News

อบรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ 1. สาขาวิชาสังคมศึกษา 2. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โดยมีอาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา […]

ARIT News

อบรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ และอาจารย์นวลปราง แสงอุไร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรม […]

ARIT News

อบรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

อบรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ และอาจารย์นวลปราง แสงอุไร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรม […]

ARIT News

อบรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ 1. สาขาวิชาสังคมศึกษา 2. สาชาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โดยมีอาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก และอาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ […]

ARIT News

เข้าตรวจสอบห้อง Server เพื่อทำความเข้าใจในส่วนของรายละเอียดของอุปกรณ์และระบบการทำงานเครือข่าย

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าตรวจสอบห้อง Server เพื่อทำความเข้าใจในส่วนของรายละเอียดของอุปกรณ์ และระบบการทำงานเครือข่าย ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 7)

ARIT News

กิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อภัยคุกคามไซเบอร์ของประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 นายบุญญา วาสี และว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อภัยคุกคามไซเบอร์ของประเทศ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)

ARIT News

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดโดยหน่วยงานพัสดุ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดโดยหน่วยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)