ARIT News

โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์การและ Digital Transformation เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 เพื่อใช้ในโครงการอบรมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในงานวิจัยด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้ในโครงการอบรมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในงานวิจัยด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ARIT News

เข้าร่วมฟังบรรยาย “การใช้ CU-eLibrary ห้องสมุดออนไลน์รูปแบบใหม่ เชื่อมต่อผู้อ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา”

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย “การใช้ CU-eLibrary ห้องสมุดออนไลน์รูปแบบใหม่ เชื่อมต่อผู้อ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

ประชุมเตรียมการรองรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ และนางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการรองรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

อบรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ 1. สาขาวิชาสังคมศึกษา 2. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โดยมีอาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา […]

ARIT News

อบรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ และอาจารย์นวลปราง แสงอุไร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรม […]

ARIT News

อบรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

อบรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ และอาจารย์นวลปราง แสงอุไร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรม […]