มอบรางวัล “เพชรราชนครินทร์ ประจำปี 2565”

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล “เพชรราชนครินทร์ ประจำปี 2565” ซึ่งนายบุญญา วาสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลดังกล่าวในประเภท บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบรางวัลและของรางวัลโดย
1. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี
2. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
3. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *